[PHP] Chương trình giải phương trình bậc 2 và bậc 1 dạng ax2 + bx + c = 0

Kết quả đạt đc:
Hệ số b và hệ số c ko đc để trống
Nếu để trống hệ số a hoặc hệ số a = 0, thì hệ số b phải khác 0, thỏa mãn sẽ thực hiện giải phương trình bậc 1
Phương trình bậc 1: nếu hệ số b = 1 thì ko hiển thị số 1
Phương trình bậc 2: nếu hệ số a = 1 thì ko hiển thị số 1