Hướng dẫn Linux CentOS

  1. Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.5 trên VMware – YouTube
  2. Linux / UNIX: Delete a file
  3. Linux Copy File Command [ cp Command Examples ]
  4. Linux: HowTo Copy a Folder [ Command Line Option ]
  5. 6 Control panel miễn phí cho máy chủ/VPS tốt nhất
  6. Install VMware tool in Linux- Hướng dẫn cài đặt VMware tool cho Centos – YouTube
  7. How to Install Wine 1.7.54 on CentOS/RHEL 7/6 & Fedora
  8. Cách tạo Swap file cho Linux (Ubuntu, CentOS 6/7, VPS)
  9. Swap là gì? Swap trong hệ điều hành Linux (Ubuntu, CentOS)